Splošna priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS- CoV-2

Pri preprečevanju okužb z novim koronavirusom, SARS-CoV-2, je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati splošna priporočila:

 • Ključnega pomena je umivanje rok z milom in vodo, v primeru, da v bližini ni umivalnika za roke, le-te razkužimo. V ta namen uporabimo namensko razkužilo za roke s 60 do 80 % alkohola.
 • Skrbno si umivamo roke z milom in vodo, še posebej po kihanju, kašljanju, brisanju nosu, ali uporabimo razkužilo za roke.
 • Upoštevamo higieno kašlja. Preden zakašljamo ali kihnemo, si usta in nos pokrijemo z robcem ali z zgornjim delom rokava. Robec nato odvržemo v koš za odpadke in ob- vezno umijemo ali razkužimo roke.
 • Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, še posebej, če kažejo znake bolezni COVID-19.
 • V primeru, da začutimo začetne znake okužbe dihal (npr. izcedek iz nosu, kihanje, kaš- ljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura), si takoj nadenemo masko in obvestimo nadrejenega.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal in epidemije COVID-19 se z omejitvami vstopov izogibamo prevelikemu številu ljudi v zaprtih prostorih.

Splošna priporočila naj bodo smiselno izobešena na vhodu in na več vidnih mestih v objektu.

Posebna priporočila za izvajanje organizirane vadbe in tekmovanj med epidemijo COVID-19

Registriranim športnikom in strokovnim delavcem v športu za izvajanje organizirane vadbe in tekmovanj se svetuje, da upoštevajo priporočila, ki sicer veljajo za zmanjšanje prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni:

 • ne hodijo na vadbe in tekmovanja, če imajo znake akutne okužbe dihal (npr. izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah…);
 • ne hodijo na vadbe in tekmovanja, če živijo z osebo s potrjeno boleznijo COVID-19, ali jim je bila zaradi tesnega stika z bolnikom s COVID-19 (doma ali druge) odrejena karantena;
 • skrbijo za ustrezno in redno higieno rok ter higieno kašlja;
 • se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal.

Poleg navedenih priporočil priporočamo, da se poskrbi za zaščito z dodatnimi ukrepi in prilagojenim načinom vadbe:

 • Svetujemo, da naj bo razpored vadbe in tekmovanj različnih skupin pripravljen na način, da se vadbe in tekmovanja med seboj časovno ne prekrivajo in se različne skupine vadečih in tekmovalcev med seboj ne srečajo.
 • Priporoča se, da udeleženci na vadbe in tekmovanja pridejo opremljeni za začetek vadbe v največji možni meri, tako da se preoblačenje, obuvanje, itd. opravi čim hitreje.
 • Vsi rekviziti, oprema in naprave, ki se bodo uporabljali med vadbo in tekmovanji, morajo biti predhodno ustrezno razkuženi.
 • V športni objekt je treba vstopati posamezno na razdalji najmanj 2 m.
 • Ob vstopu v športni objekt si udeleženci umijejo ali razkužijo roke. Neposredno pred vstopom na športno površino si vsi udeleženci obvezno ponovno umijejo ali razkužijo roke.
 • Vsi (športniki, trenerji in uradne osebe) si naj pred vstopom v športno dvorano nadenejo obrazno masko in jo nosijo vse do pričetka treninga oziroma tekmovanja. Takoj po končanem treningu oziroma tekmovanju si naj vsi nadenejo obrazno masko in jo nosijo vse dokler ne zapustijo športne dvorane.
 • Poleg športnikov naj bodo med vadbo in tekmovanji prisotne samo osebe, ki morajo biti nujno prisotne za izvedbo vadbe oziroma tekmovanja.
 • Udeleženci naj med vadbo in tekmovanji skušajo ves čas ohranjati medsebojno razdaljo najmanj 2 metrov tudi v primeru vadbe oziroma tekmovanja v paru ali skupini. Neposredni telesni stik med udeleženci ni dovoljen (izjema so člani skupnega gospodinjstva ter partnerji v panogah kot je štafetno zbijanje, ki jih dovoljuje Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 63/20) z dne 06. 05. 2020).
 • Športniki naj uporabljajo vsak svoj športni rekvizit v največji možni meri. Rekvizitov za individualno vadbo in tekmovanje naj si ne izmenjujejo med seboj.
 • Za pripravo in odstranitev rekvizitov za vadbo in tekmovanja skrbijo izključno prisotni strokovni delavci, sodniki in športniki, ki si med vadbo in tekmovanji večkrat umijejo ali razkužijo roke.
 • V času odmorov med vadbo in tekmovanji si mora vsak športnik in sodnik najprej umiti ali razkužiti roke, uporabljati lastno brisačo, plastenko ali drug pripomoček ter ohranjati razdaljo 2 metrov od drugih udeležencev.
 • Po končani vadbi in tekmovanju vsak udeleženec odnese s športne površine in objekta vse osebne stvari in odpadno embalažo.
 • Udeleženci pospravijo skupne rekvizite in jih razkužijo na ustrezen način. Po končani vadbi in tekmovanju je potrebno očistiti/razkužiti tudi tla objekta ter predmete in površine, ki se jih pogosto dotika. Pri uporabi razkužila dosledno upoštevamo navodila proizvajalca, še zlasti kontaktni čas (čas, ki je potreben, da razkužilo na predmetih uniči mikrobe).
 • Neposredno po končani vadbi in tekmovanju pred odhodom iz športnega objekta si vsi udeleženci obvezno ponovno umijejo ali razkužijo roke.
 • Vsi udeleženci naj čimprej zapustijo športni objekt in se ne zadržujejo na/v objektu.

Poleg navedenega svetujemo sledeče:

 • Prostore je treba redno in učinkovito zračiti v skladu z Navodili za prezračevanje pro- storov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-usta- nov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19. Prostore je treba prezračit pred pričetkom in po zaključku vsake vadbe in tekmovanja. Prostore se naj v največji možni meri prezračuje tudi med vadbo in tekmovanjem.
 • Prostore je treba redno čistiti in razkuževati v skladu s Priporočili za čiščenje in razku- ževanje prostorov izven  zdravstvenih   ustanov v času    epidemije COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdrav- stvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval. Prostore je treba čistiti in razkuževati po vsaki vadbi in tekmovanju.
 • Na vhodu v objekt, na več vidnih mestih v objektu in na izhodu iz objekta, je treba zagotoviti podajalnike za razkužilo.
 • V sanitarijah je treba zagotoviti ustrezno čiščenje in razkuževanje prostorov ter stalno zračenje. Osebe naj se gibljejo tako, da je ves čas zagotovljena medosebna razdalja 2 metra. Število oseb, ki se v sanitarijah lahko hkrati zadržuje, naj bo prilagojeno velikosti prostora oz. naj v prostor osebe vstopajo posamično.
 • Garderobe in skupni prostori naj bodo zaklenjeni in jih udeleženci ne smejo uporabljati, razen, če je zagotovljen prostor z najmanj 20 m2/osebo in se po uporabi prostor lahko ustrezno prezrači in ustrezno razkuži.
 • Odsvetujemo tuširanje v objektu.

Dodatna priporočila za izvajanje balinarskih vadb in tekmovanj

 • Balinarskih krogel, balina in merilne palice naj si igralci med vadbo in tekmovanju ne izmenjujejo in naj se dotikajo zgolj svojih igralnih rekvizitov. Sodnikom priporočamo, da dovolijo uporabo svojega balina in merilne palice za vsako ekipo.
 • V izogib preveliki gneči na določenih delih igrišča priporočamo, da se igri dvojic in trojk ne igrata na sosednjih igriščih. Obenem priporočamo, da se v izogib gneči igri na igriščih 1 in 3 začneta na strani pri semaforju, na igriščih 2 in 4 pa na nasprotni strani.
 • Postavljalcem krogel v tehničnih disciplinah priporočamo uporabo zaščitnih rokavic.
 • Ker se morajo vsa tekmovanja do nadaljnjega odvijati brez prisotnosti gledalcev, je vstop v športni objekt je dovoljen zgolj članom ekip, strokovnim delavcem, sodnikom ter predstavnikom Balinarske zveze Slovenije.

Vir: https://www.balinarska-zveza.si/index.php/priporocila-bzs-in-nijz